ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
Email This  Print This 
หน้าแรกนักลงทุนสัมพันธ์สอบถามข้อมูลนักลงทุนติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
ที่อยู่ : ชั้น 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2949-1500
โทรสาร : 0-2949-1501
บุคคลที่ติดต่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
โทรศัพท์ : +66 (0) 2777 7777 กด 0 และกด 6
โทรสาร : +66 (0) 2949 1505
เว็บไซต์ : www.scbam.com
อีเมล์ : customerservice.scbam@scb.co.th

บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : +66 (0) 2667 5555 ต่อ 1614, 1688
โทรสาร : +66 (0) 2264 5593
เว็บไซต์ : www.cpn.co.th
อีเมล์ : ir@cpn.co.th