ถามตอบ
Email This  Print This 
หน้าแรกนักลงทุนสัมพันธ์สอบถามข้อมูลนักลงทุนถามตอบ

1) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท คืออะไร

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท หรือ CPNRF คือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประเภทเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป หรือกอง 1 ซึ่งระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์จะนำเงินทุนที่ได้ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยในเบื้องต้น CPNRF จะมุ่งเน้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้า และ/หรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทค้าปลีก และ/หรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงานที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมีกรรมสิทธิ์และ/หรือสิทธิครอบครอง

2) CPNRF เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนประเภทใด

โดยทั่วไป CPNRF เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่ต้องการรายได้ในรูปเงินปันผลที่ค่อนข้างคงที่และต่อเนื่อง รวมทั้งโอกาสการเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนระดับปานกลางในระยะยาว แม้ว่าโอกาสที่จะได้รับกำไรในรูปของการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุนจะไม่สูงเท่าการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน แต่ราคาของหน่วยลงทุน CPNRF จะมีความผันผวนกับมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินประเภทอื่นต่ำ ดังนั้น CPN จึงเหมาะสมสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงของเงินลงทุน

3) CPNRF ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใดบ้าง

ในปัจจุบัน CPNRF ได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
  • สิทธิการเช่าช่วงที่ดินและสิทธิการเช่าอาคารบางส่วนและงานระบบของโครงการเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2
  • สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารบางส่วน รวมถึงกรรมสิทธิ์ในงานระบบของโครงการเซ็นทรัล พลาซา รัชดา-พระราม 3
  • สิทธิการเช่าช่วงที่ดินและสิทธิการเช่าอาคารบางส่วนและงานระบบของโครงการเซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า
  • สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารบางส่วน และงานระบบของโครงการเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วน “อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน” (www.cpnrf.com/site-portfolio/overview.php?language=TH)

4) วิธีการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ CPNRF ลงทุนเป็นอย่างไร และมีนโยบายการบริหารสินทรัพย์เป็นอย่างไร

CPNRF จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนโดยการให้เช่าพื้นที่และให้บริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักของกองทุนในการจ่ายเงินปันส่วนแบ่งกำไรให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเพิ่มการเติบโตของเงินปันส่วนแบ่งกำไรดังกล่าวและเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์สิทธิต่อหน่วยของกองทุนในระยะยาว กลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวประกอบด้วย กลยุทธ์การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลยุทธ์การสร้างการเติบโตจากภายใน และกลยุทธ์การสร้างการเติบโตจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วน “กลยุทธ์ของกองทุน” (www.cpnrf.com/site-about/strategy.php?language=TH)

5) CPNRF มีการประกันภัยอย่างไร

CPNRF ได้มีการจัดทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนประเภทต่างๆ โดยได้มีการพิจารณาให้มีความเพียงพอและเหมาะสมตามลักษณะของการดำเนินธุรกิจศูนย์การค้า และลักษณะของการบริหารกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที่พึงกระทำ โดย CPNRF เป็นผู้รับผลประโยชน์ร่วมกับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย
  • การประกันภัยความเสี่ยงทรัพย์สิน
  • การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
  • การประกันภัยเครื่องจักร
  • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
  • การประกันภัยการก่อการร้าย

6) CPN ถือหน่วยลงทุนของ CPNRF ในสัดส่วนเท่าใด

CPN ซึ่งเป็นเจ้าของศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา รัชดา-พระราม 3 ศูนย์การค้าและอาคารสำนักงาน เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า และศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ และเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนถือหน่วยลงทุนของ CPNRF ร้อยละ 27.80

7) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างจากการลงทุนใน CPNRF

ผู้ถือหน่วยลงทุนของ CPNRF จะได้รับรายได้ในรูปแบบของเงินปันส่วนแบ่งกำไร ซึ่งกองทุนจะต้องจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยยังอาจได้รับกำไรจากการเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนอีกด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของนโยบายการจ่ายเงินปันส่วนแบ่งกำไรได้ในส่วน “ข้อมูลการจ่ายเงินปันส่วนแบ่งกำไร” (www.cpnrf.com/th/ir/ir_distribution.html).

8) ความเสี่ยงในการลงทุนใน CPNRF มีอะไรบ้าง

การลงทุนใน CPNRF มีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน

1.1) ความเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจในประเทศ หรือปัจจัยมหภาคอื่นๆ
1.2) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การค้า
1.3) ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น
1.4) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระค่าเช่าของผู้เช่า
1.5) ความเสี่ยงจากการสูญเสียผู้เช่าหลัก
1.6) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิต
1.7) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการก่อวินาศกรรม


2. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของกองทุนรวม

2.1) ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่าช่วงของผู้ให้เช่าช่วงสิทธิในที่ดินและการเช่าสิ่งปลูกสร้าง
2.2) ความเสี่ยงจากการที่กองทุนรวมไม่มีสิทธิบนพื้นที่ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา รัชดา-พระราม 3
2.3) ความเสี่ยงจากการอาจไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่าศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา รัชดา-พระราม 3 ในปีที่ 30 และปีที่ 60
2.4) ความเสี่ยงทางด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทุนรวมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาฯ
2.5) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานทางบัญชี
2.6) ความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม
2.7) ความเสี่ยงจากเงินชดเชยที่ได้จากการทำประกันภัยอสังหาริมทรัพย์อาจได้ไม่ครบตามค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
2.8) ความเสี่ยงจากการที่ผลการดำเนินงานที่แท้จริง และทรัพย์สินของ กองทุนรวม อาจแตกต่างจากประมาณการที่ได้ระบุไว้
2.9) ความเสี่ยงจากการที่ราคาของหน่วยลงทุนอาจจะเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการเสนอขายครั้งแรก
2.10) ความเสี่ยงจากการที่กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
2.11) ความเสี่ยงจากการกู้ยืมเงิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วน “ปัจจัยความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวม” ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน