ข้อมูลสำคัญด้านการเงิน
Email This  Print This 
หน้าแรกนักลงทุนสัมพันธ์ข้อมูลสำคัญด้านการเงินข้อมูลสำคัญด้านการเงิน
ข้อมูลสำคัญด้านการเงิน
ล้านบาท
  ไตรมาส2
ปี 2560
ไตรมาส 1
ปี 2560
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 2
ปี 2559
เปลี่ยนแปลง
YoY
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 671.5 725.8 (7.5%) 694.0 (3.2%)
เงินปันส่วนแบ่งกำไร 593.6 648.3 (8.4%) 599.6 (1.0%)
เงินปันส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วย (บาท) 0.2683 0.2930 (8.4%) 0.2710 (1.0%)
ที่มา:
CPNRF อ้างอิงจากงบการเงิน(สอบทาน/ตรวจสอบ) และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับไตรมาส และสำหรับปี

งบกำไรขาดทุน
ล้านบาท
  ไตรมาส 2
ปี 2560
ไตรมาส 1
ปี 2560
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 2
ปี 2559
เปลี่ยนแปลง
YoY
รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ 853.0 901.2 (5.4%) 874.8 (2.5%)
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 826.0 870.4 (5.1%) 847.7 (2.6%)
    รายได้อื่น 27.0 30.8 (12.2%) 27.1 (0.4%)
ดอกเบี้ยรับ 0.5 1.1 (55.0%) 1.2 (59.9%)
รวมรายได้ 853.4 902.3 (5.4%) 876.0 (2.6%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 153.7 148.2 3.7% 153.2 0.3%
    ต้นทุนเช่าและบริการ 40.4 25.8 56.5% 30.0 34.6%
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 16.6 17.9 (7.0%) 22.0 (24.4%)
    ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 96.7 104.5 (7.5%) 101.2 (4.5%)
    ค่าใช้จ่ายอื่น 0.0 0.0 (75.0%) 0.0 0.0%
ดอกเบี้ยจ่าย 17.7 17.4 1.6% 17.9 (1.0%)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 10.5 10.8 (2.4%) 10.9 (3.0%)
รวมค่าใช้จ่าย 182.0 176.5 3.1% 182.0 (0.0%)
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 671.5 725.8 (7.5%) 694.0 (3.2%)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน 0.5 0.1 492.0% 2.8 (81.2%)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของ เงิน ลงทุน 559.4 (548.9) 201.9% 144.1 288.2%
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 1,231.4 176.9 596.0% 840.9 46.4%
กำไรที่สามารถนำมาปันส่วนแบ่งกำไร 671.5 725.8 (7.5%) 694.0 (3.2%)
เงินปันส่วนแบ่งกำไร 593.6 648.3 (8.4%) 599.6 (1.0%)
เงินปันส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วย (บาท) 0.2683 0.2930 (8.4%) 0.2710 (1.0%)
อัตราส่วนรายได้จากอสังหาริมทรัพย์สุทธิ 82.0% 83.6% (1.6%) 82.5% (0.5%)
อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิ 78.7% 80.5% (1.8%) 79.3% (0.6%)
ที่มา:
CPNRF อ้างอิงจากงบการเงิน(สอบทาน/ตรวจสอบ) และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับไตรมาส และสำหรับปี

งบแสดงฐานะการเงิน
ล้านบาท
  ไตรมาส 1
ปี 2559
ไตรมาส 2
ปี 2559
ไตรมาส 3
ปี 2559
ไตรมาส 4
ปี 2559
ไตรมาส 1
ปี 2560
ไตรมาส 2
ปี 2560
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม 32,391.8 32,799.8 33,053.0 32,971.9 32,616.8 33,299.0
     เซ็นทรัล พระราม 2 6,591.0 6,622.0 6,711.0 6,705.0 6,520.0 7,184.0
     เซ็นทรัล พระราม 3 8,798.0 8,835.0 8,917.0 9,156.0 9,540.0 9,192.0
     เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 5,520.0 5,546.0 5,593.0 5,495.0 5,180.0 5,495.0
     เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต 11,005.0 11,075.0 10,992.0 10,953.0 10,580.0 10,531.0
       รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 31,914.0 32,078.0 32,213.0 32,309.0 31,820.0 32,402.0
     เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 477.8 721.8 840.0 662.9 796.8 897.0
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 526.6 259.2 287.6 464.6 339.7 236.5
สินทรัพย์อื่น 170.3 198.2 156.2 167.3 153.8 162.2
รวมสินทรัพย์ 33,088.7 33,257.1 33,496.8 33,603.8 33,110.2 33,697.6
เงินมัดจำรับล่วงหน้า 1,089.4 1,100.6 1,114.8 1,138.0 1,130.9 1,142.4
เงินกู้ยืม 1,927.2 1,917.9 1,896.2 1,874.6 1,852.9 1,831.3
หนี้สินอื่น 554.5 496.9 496.6 598.6 605.1 619.6
รวมหนี้สิน 3,571.0 3,515.4 3,507.6 3,611.2 3,588.9 3,593.2
สินทรัพย์สุทธิ 29,517.6 29,741.7 29,989.2 29,992.6 29,521.3 30,104.4
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 24,406.2 24,406.2 24,406.2 24,406.2 24,406.2 24,406.2
กำไรสะสม 5,111.4 5,335.5 5,583.0 5,586.4 5,115.1 5,698.2
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 13.3414 13.4427 13.5545 13.5561 13.3431 13.6066
ที่มา:
CPNRF อ้างอิงจากงบการเงินระหว่างกาลและรายงานการสอบทานงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับไตรมาส และสำหรับปี