หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
Email This  Print This 
หน้าแรกนักลงทุนสัมพันธ์ข้อมูลกองทุนรวมหน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“CPNRF”) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนจากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย และจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว หน่วยลงทุนของ CPNRF ได้รับจดทะเบียนเข้าเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2548 โดยเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แรกที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนในต่างประเทศ CPNRF อยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูง โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (“SCBAM”) เป็นผู้จัดการกองทุน และมีบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (“CPN”) เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์