การเพิ่มเงินทุนของ CPNRF
Email This  Print This 
หน้าแรกนักลงทุนสัมพันธ์ข้อมูลสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนการเพิ่มเงินทุนของ CPNRF

การเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“CPNRF”)

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF) ครั้งที่ 1/2556
แจ้งเพิ่มเติมสถานที่และเวลาประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNRF
แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2556
ประกาศจ่ายเงินปันผล CPNRF (ระหว่างกาล) และรายละเอียดการเพิ่มทุน
ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหน่วยลงทุน
ประกาศจ่ายเงินปันผล CPNRF (ระหว่างกาล) และรายละเอียดการเพิ่มทุน (แก้ไขอัตราการจ่ายเงินปันผลและเพิ่มเติมข้อมูล)
รายละเอียดการเพิ่มทุน (แก้ไขอัตราและกำหนดจำนวนหน่วยที่ออก)