ข้อมูลหน่วยลงทุน
Email This  Print This 
หน้าแรกนักลงทุนสัมพันธ์ข้อมูลหน่วยลงทุนข้อมูลหน่วยลงทุน
ชื่อบริษัท : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
สัญลักษณ์ : CPNRF
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ราคาพาร์ : 10.00 บาท
ทุนจดทะเบียน • หุ้นสามัญ : 22,124,767,000.00บาท
• หุ้นบุริมสิทธิ: -
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว • หุ้นสามัญ : 22,124,767,000.00บาท
• หุ้นบุริมสิทธิ: -
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียง: • หุ้นสามัญ : 22,124,767,000.00หุ้น
• หุ้นบุริมสิทธิ: -
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว : 100%
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์  
- ในประเทศ : TH0856010Y06
- ต่างด้าว : TH0856010010